Palvelumme

Tutkinnat

Väärinkäytösepäilyn tai compliance-rikkomuksen kohdannut organisaatio saa meiltä tarvitsemansa tuen asian selvittämisessä. Tuomme tutkintaan ulkopuolisen riippumattoman aspektin, ja tarkastelemme tapahtumia vaikuttimista vapaana. Voimme suorittaa toimeksiannon itsenäisesti tai vaihtoehtoisesti antaa asiantuntemustamme organisaation oman tiimin täydennykseksi. Tyypillisesti raportoimme hallitukselle, compliance-toiminnolle, lakiosastolle tai sisäiselle tarkastukselle. Ymmärrämme tutkintoihin liittyvät dokumentointi- ja raportointivaatimukset, minkä lisäksi tunnemme uuden EU:n whistleblowing-direktiivin sekä tietosuojalainsäädännön tutkinnoille asettamat odotukset. Tutkinnan osa-alueita voivat olla esimerkiksi tilannekuvan luominen ja tutkintasuunnitelman laadinta, henkilöhaastattelut, kirjanpito- ja hallintoaineiston läpikäynti sekä korjaavien toimenpiteiden esittäminen. Voimme toimia suorittamamme tutkinnan jälkeen myös asiantuntijatodistajana asian mahdollisissa myöhemmissä oikeuskäsittelyissä tai välimiesmenettelyssä.

Tarkastukset

Konkurssi- ja saneeraustarkastukset

Konkurssivelallisen erityistarkastuksessa ja saneeraustarkastuksessa selvitetään maksukyvyttömyysmenettelyä edeltäneitä tapahtumia mm. takaisinsaantilain ja osakeyhtiölain näkökulmista. Olemme molemmat osallistuneet lukuisiin konkurssi- ja saneeraustarkastuksiin. Panostamme hyvään kommunikaatioon toimeksiantajan kanssa, koska näin pyrimme varmistamaan tarkastustoimenpiteiden oikean kohdentamisen ja kustannustehokkuuden toteutumisen. Raportoimme havainnot tiiviisti ja ymmärrettävästi havainnollisessa ja helppolukuisessa muodossa. Mikäli toimeksiannon laajuus ja käytettävissä oleva materiaali ovat ennakkoon riittävän hyvin tiedossa, annamme tarkastustyöstä mieluusti kiinteähintaisen tarjouksen.

Konkurssipesien hallinnon tarkastukset

Olemme käytettävissä konkurssipesien hallinnon tarkastuksiin, joissa tarkastuksen kohteena ovat pesän varojen hoito, rahaliikenteen ja kirjanpidon sekä toiminnan tarkastaminen ja raportointi siten, että tarkastusraportin pohjalta voidaan arvioida, onko pesänhoitajan toiminta ollut lain ja hyvän pesänhoitotavan mukaista. Meillä on pitkä käytännön kokemus sekä konkurssipesien kirjanpidon hoidosta että jako-osuuslaskelmien laadinnasta, mistä on merkittävää hyötyä konkurssipesien hallinnon tarkastuksissa. Raportoimme sujuvasti myös englanniksi.

Erityiset tarkastukset

Erityinen tarkastus on tyypillisesti Aluehallintoviraston määräämä, vähemmistöosakkeenomistajan suojakeino, jossa tarkastelu rajoittuu tiettyihin ennalta määrättyihin asia- tai tapahtumakokonaisuuksiin. Erityinen tarkastus voidaan teettää myös esimerkiksi yhtiökokouksen päätöksellä tilanteessa, jossa tarkastuksen kohteena on esimerkiksi hallituksen, toimitusjohtajan tai isännöitsijän toiminta. Kokemuksemme mukaan myös erityiset tarkastukset edeltävät usein tarkastuksen kohteena olevien asioiden käsittelyä poliisin, syyttäjän sekä tuomioistuinten toimesta. Ymmärrämme erityisiin tarkastuksiin liittyvät raportointi- ja dokumentointivaatimukset, jotta erityisessä tarkastuksessa tehdyillä havainnoilla on myöhempää arvoa myös mahdollisessa todistelutarkoituksessa.

Sisäinen tarkastus

Tarjoamme sisäisen tarkastuksen palveluita yhteistyössä Niina Ratsulan, CIA, (Sisäinen valvonta & sisäinen tarkastus – Code of Conduct Company) kanssa. Niinan tausta on sisäisessä tarkastuksessa pörssiyhtiöissä. Toimeksiannoissa Niina kantaa päävastuun tarkastussuunnitelman laadinnasta sekä siitä, että tarkastustyön toteutus, raportointi ja dokumentointi vastaavat alan standardeja. Me vastaamme tarkastustyön suorittamisesta, havaintojen raportoinnista ja dokumentoinnista. Toimeksiannoissa lähtökohtanamme ovat riskiperusteisuus sekä aidon lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Meidän puoleemme voi kääntyä, olipa kyse sitten sisäisen tarkastuksen toiminnon perustamisesta, ulkoistamisesta taikka väliaikaisesta lisäkäsien tarpeesta. Eritysosaamistamme on taloudellisten prosessien tarkastaminen (hankinta, myynti, HR, kirjanpito ja raportointi). Tarjoamme yhdessä myös sisäisten kontrollien tunnistamis- ja dokumentointipalvelua.

Vahinkolaskenta

Monesti esimerkiksi yhtiöiden välisiin riitatilanteisiin liittyy tarvetta arvioida osapuolen kärsimää taloudellista vahinkoa. Kysymys voi olla esimerkiksi menetetystä myynnistä, aiheutuneista lisäkuluista tai muista näkökulmista.  Vahinkolaskennalle voi syntyä tarvetta myös esimerkiksi yrityskaupan seurauksena, jos jälkikäteen ilmenee, että kaupan tekovaiheessa on osittain päätöksenteon pohjana käytetty virheellistä taloudellista tietoa, joka on ollut perustana kauppahinnan määräytymisessä. Vahinkolaskelmien menestyksekäs laatiminen edellyttää yleensä asiakasyhtiön edustajien aktiivista myötävaikutusta, jotta taloudellisen vahingon määrittelyssä päästään oikeiden asioiden ja tietojen äärelle. Huolehdimme näissä toimeksiannoissa toimeksiannon suunnittelusta ja kohdentamisesta, tarvittavien tietojen pyytämisestä ja läpikäynnistä, asiamiehen ajan tasalla pitämisestä toimeksiannon suorittamisen aikana sekä havaintojen selkeästä ja perustellusta raportoinnista. Ymmärrämme toimeksiantoihin liittyvät kiireelliset aikataulut ja huolehdimme projektin sujuvuudesta nämä aikataulut huomioon ottaen.

Koulutukset ja muu konsultointi

Koulutukset

Koulutamme organisaatioissa sisäisesti ja olemme käytettävissä asiantuntijapuheenvuoroja varten erilaisiin seminaareihin, webinaareihin ja tapahtumiin. Olemme osallistuneet mm. Suomen Asianajajaliiton, ST-Akatemian, AlmaTalentin sekä lukuisten muiden koulutuspalveluiden tarjoajien tilaisuuksiin asiantuntijapuhujina. Koulutuksen sisältö räätälöidään aina tarpeen mukaan ja koulutus voidaan suunnata pienelle joukolle tai tarvittaessa laajoillekin henkilöstöryhmille. Saamiamme palautteita yhdistää meistä paistava kiinnostus kouluttamiamme aiheita kohtaan, asioiden esittäminen ymmärrettävällä tavalla ja runsas case-esimerkkien käyttö. Koulutamme sujuvasti sekä suomeksi että englanniksi.

Whistleblowing-konsultointi

EU:n whistleblower-direktiivi ja siihen pohjautuva kansallinen laki koskee erittäin laajaa organisaatiojoukkoa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Osittain direktiivin mukaiset velvoitteet tulevat täytetyksi ilmoituskanavan hankkimisella ja käyttöönotolla, mutta direktiivistä johtuen organisaatioiden tulee ottaa huomioon mm. seuraavia näkökohtia: kanavan kautta saatujen ilmoitusten käsittely direktiivin edellyttämällä tavalla ja säädetyissä ajoissa, tutkintojen riippumattomuuden vaatimus sekä vastatoimien kielto ja tähän liittyvä käännetty todistustaakka. Olemme käytettävissä whistleblowing-tematiikan ympärillä tarvittavaan ulkopuoliseen konsultaatioon sekä saapuvien ilmoitusten käsittelyyn.  Näemme, että whistleblowing-direktiivi tarjoaa organisaatioille oivan tilaisuuden oikein toimimisen kulttuurin rakentamiseen ja avustamme tässä mieluusti muun muassa tarjoamalla tähän liittyvää koulutusta sekä workshopeja.

Olemme yhteistyössä Niina Ratsulan (Code of Conduct Company – Missiona oikein toimimisen kulttuuri.) kanssa organisaatioiden tukena asianmukaisen Whistleblowing-prosessin luomisessa tai päivittämisessä. Siirry tästä katsomaan konkreettinen ehdotus ratkaisuistamme hintatietoineen.

Compliance-konsultointi

Olemme suorittaneet organisaatioille erisisältöisiä compliance review -toimeksiantoja, joissa tavoitteena on ollut selvittää todellisten menettelytapojen suhdetta organisaation sisäisiin ohjeisiin. Toimeksiannoissa on tunnistettu kontrollipuutteita, ja havaintojen pohjalta on esitetty organisaatioille korjaavia toimenpide-ehdotuksia. Suoritamme myös compliance- ja väärinkäytösriskien arviointeja, jotka aika ajoin jäävät laajemmissa riskikartoituksissa vähemmälle huomiolle tai joiden suorittamiseen organisaatioilta itseltään ei välttämättä löydy sopivaa osaamista tai resursseja. Riskiarvioinnit teemme aina yhteistyössä organisaation omien edustajien kanssa.

Rahanpesun estäminen ja sanktiot

Olimme molemmat mukana merkittävässä pohjoismaalaisessa pankissa vuonna 2019 suoritetussa rahanpesututkinnassa ja mm. tämän kautta saimme erittäin käytännönläheisen näkökulman haasteisiin, joita rahanpesun estämiseen tyypillisesti liittyy. Avustamme organisaatioita rahanpesun estämiseen liittyvien prosessien ja menettelytapojen rakentamisessa sekä rahanpesuriskien tunnistamisessa. Ymmärrämme mekanismit, joita rahanpesussa usein käytetään (esimerkiksi monimutkaiset yhtiörakenteet, bulvaanit, kuori- ja pöytälaatikkoyhtiöt, tekaistut myyntilaskut ja laina-asiakirjat). Näitä asioita tulee arvioitavaksi myös rahanpesututkinnoissa, joihin olemme käytettävissä.  Olemme molemmat osallistuneet myös sanktioliitännäisiin tutkintoihin, joissa on selvitetty syitä sekä sisäisten prosessien puutteita, kun esimerkiksi kiellettyjä tuotteita on myyty pakotesäännösten vastaisesti tiettyihin maihin. Tytti on suorittanut rahanpesun estämiseen keskittyvän Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) -tutkinnon, ja Viivi suorittaa parhaillaan sanktioihin keskittyvää Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) -tutkintoa.

Aikataulussa ja budjetissa pysyen, tehokkaasti
sekä aktiivisesti kommunikoiden.